Sebastiaan Witteveen

Sebastiaan Witteveen

Nederland

Memorial candles

Mijn Levensdoelen

1

To enjoy life. Create and experience beautiful moments in life together with the people around me. • Genieten. Samen met de mensen om mij heen mooie momenten creëren en ervaren.

2

React. Lovingly spiritual for giving strength, wisdom, personal insight and healing to myself and others. • Reageren. Liefdevol spiritueel zijn voor het geven van kracht, wijsheid, persoonlijk inzicht en heling aan mezelf en anderen.

3

Energetic. Body and mind in motion every day for a healthy, cheerful, wise and open attitude and thus to create space for new insights. • Energiek. Lichaam en geest dagelijks in beweging voor een gezonde, opgewekte, wijze en open houding en zo ruimte te creëren voor nieuwe inzichten.

4

Attention. I take a self-development course at least twice a year to become an even better me. • Aandacht. Ik volg minimaal twee keer per jaar een cursus zelfontplooiing om een nog betere ik te worden.

5

For the purpose of. On a large scale, I make people aware to become a better person and thereby create a better world for themselves and others. • Ten behoeve van. Op grote schaal maak ik mensen bewust om een beter mens te worden en daarmee een betere wereld voor zichzelf en anderen te creëren.

6

Personal attention. I have my own spiritual practice where I treat people for insight, healing and personal growth. • Persoonlijke aandacht. Ik heb mijn eigen spirituele praktijk waar ik mensen behandel voor inzicht, genezing en persoonlijke groei.

3 Personal note

My current weight is 96kg. My target is 80kg. I do not workout daily, need to act on that.

2022-01-09, bewerkt

2, 4, 6 Personal note

I followed the White Time Healing course.

2022-01-09, bewerkt